सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी -
 1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१
 2. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१
 3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृतीवेतन) नियम १९८२
 4. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४
 5. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१
 6. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१
 7. Maharashtra Civil Service (Conduct) Rules 1979
 8. Maharashtra Civil service (Discipline Appeal) Rules 1979
 9. Maharashtra contingancy fund act, 1956
 10. Maharashtra General Provident Fund Rules 1998
 11. Manual Of Departmental Enquriry, 1991
 12. Right to Information Act, 2005
 13. सहा संच पद्धती
 14. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५
 15. बॉम्बे फायन्यानशियल रुल्स्
 16. महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968
 17. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका
 18. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, 1965
 19. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 1978
जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत कामकाज -
महसूल विषयक कामकाज -