सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद शिक्षक तपासणी चालु असल्यामुळे इतर कार्यालयांची तपासणी दि. 20.09.2023 पासून बंद ठेवली आहे. दि. 20.09.023 पासूच्या माहे सप्टेंबरमधील कार्यालांना पुढील महिन्यात तारखा देणेत येतील. पुढील माहिती वेबसाईटवर अद्यावत करणेत येईल. तरी रोष्टर तपासणीसाठी कार्यालयात उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता नाही.