उत्तर:- (1) संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिलेले विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र (Annexure-2) Click here 2) सर्वसामान्य रहिवासाचा पुरावा :- 1. आधारकार्ड, 2. पासपोर्ट, 3. मतदारओळखपत्र (EPIC), 4. चालू विज देयक 5. चालू मालमत्ता करभरणा पावती 6. चालू पाणीपट्टी पावती, 7. वाहन चालक परवाना इ. 3) अर्जावर विहीत जागेत पासपोर्ट साईज 1 फोटो आवश्यक
उत्तर:- 1. साक्षांकन करणे कामी:-  

(अ) तहसिलदार / नायब तहसिलदार / गटविकास अधिकारी,

(ब) शासकीय पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य;

(क) सह गटविकास अधिकारी;

(ड) नगरपालिका / नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी,

(इ)संबंधीत जिल्ह्याचे सर्व राजपत्रित अधिकारी

2. समक्ष अर्ज दाखल करित असल्यास पदनिर्देशित अधिकारी / अतिरिक्त पदनिर्देशित अधिकारी याने मुळ कागद पत्रे पाहून प्रमाणित करणे.

उत्तर :- होय , पदनिर्देशित अधिकारी, ( सोबत जोडलेल्या प्रथम अनुसूचीनुसार ) यांचे कडे टपालाद्वारे अथवा समक्ष अर्ज व सत्यप्रत कागदपत्रे जमा करावे.
उत्तर :- नाही, तथापि , कुटुंबातील सदस्यांपुरते एकत्रित अर्ज दिले जाऊ शकतात. तसेच एकाच कार्यालयात / संस्थेत काम करणाऱ्या पात्र व्यक्तिचे अर्ज संबंधित कार्यालय / विभाग प्रमुख पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडे एकत्रितरित्या पाठवू शकतात.
उत्तर:- 1. सबंधित मतदार संघाचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा 2. दि. 1 नोव्हेंबर 2019 (अर्हता दिनांका पुर्वी) मागील किमान 6 वर्षात एकुण 3 वर्षासाठी शासनाने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करुन अधिसूचित केलेल्या माध्यमिकस्तर किंवा त्याचेवरील शैक्षणिक संस्थेत (सोबतयादी) Click Here अध्यापनाचे कार्य केलेले असावे. (1 नोव्हेंबर 2013 ते 1 नोव्हेंबर 2019)
उत्तर :- भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 चे कलम 20 नुसार आज रोजीचे वास्तव्याचे, राहणे खाणे, झोपणेचे ठिकाण
उत्तर :- एकाच संस्थेत काम करणाऱ्या पात्र व्यक्तिचे अर्ज संबंधित शैक्षणिक संस्था प्रमुख हे पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडे एकत्रितरित्या पाठवू शकतील.
उत्तर :- अर्हता दिनांक 1 नोव्हेंबर 2019 पुर्वी 6 वर्षात ( 1 नोव्हेंबर 2013 ते 1 नोव्हेंबर 2019 ) किमान 3 वर्षे शिक्षण देणेचे कार्य केलेले असावे. असे कार्य केलेबाबत शासनाने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करुन अधिसूचित केलेल्या शाळेत कोणत्याही स्तरावर खंडीत,किंवा सलग पद्धतीने 3 वर्ष अध्यापन केलेले असावे. (यादी सोबत जोडली आहे). Click Here सदर सेवा वेगवेगळया संस्थेत असलेस सर्व संबंधित शैक्षणिक संस्था प्रमुखाचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
उत्तर :- मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी घोषित केलेनुसार पदनिर्देशित अधिकारी( उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी / तहसिल कार्यालय (निवडणूक शाखा) येथे समक्ष अथवा टपालाद्वारे अर्ज देवू शकता. किंवा आपल्या शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखामार्फत पाठवू शकता.
उत्तर:- शासनाने अधिसूचित केलेल्या अदययावत यादीमधील संस्थात काम केलेले असणे आवश्यक आहे. यादी (Schedule)
उत्तर:- नाही , असे व्यक्ति अर्ज करु शकणार नाहीत.
उत्तर :- अशी शैक्षणिक संस्था शासनाने प्रसिध्द केलेल्या अदययावत यादीत असतील तर अर्ज करु शकतील.
उत्तर :- नाही, वेगवेगळया संस्थेत काम केले असेल तर 3 वर्षे कालावधीतील प्रत्येक संस्थेचे प्रमुखाचे स्वतंत्र प्रमाणपत्र जोडून अर्ज करता येईल.
उत्तर :- नाही, सदर मतदार यादी पुर्णत: नव्याने (de-novo)तयार केली जात असून नवीन अर्जासह सर्व पुरावे देणे आवश्यक आहे.
उत्तर :- पदवीधर व शिक्षक दोन्ही मतदारसंघात नाव नोंदणी करणेची अर्हता प्राप्त असल्यास दोन्ही ठिकाणी मतदार नोंदणीसाठी स्वतंत्र अर्ज केले जाऊ शकतात. तथापि, एकाच मतदार संघात किंवा एकाच वेळी दोन पदवीधर / शिक्षक मतदारसंघात एकपेक्षा अधिक वेळा नाव नोंदविणे हा गुन्हा असून त्याबाबत शिक्षेची तरतूद आहे.
उत्तर:- विवाहित महिलांचे लग्नापूर्वीचे शिक्षण वडिलांच्या नावाने झालेले असते तर लग्नानंतर कागदोपत्री पतीच्या नावाच्या नोंदी केलेल्या असतात.अशासाठी महिलांना मॅरेज सर्टिफिकेट (विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र/दाखला) व लग्नानंतरचे आधारकार्ड किंवा पॅनकार्ड
उत्तर:- 1. टोल फ्री क्रमांक - 1950

2. संबंधित तहसिल कार्यालय( निवडणूक शाखा ) या ठिकाणी चौकशी करु शकता.

s